Ubuntu server LAMP环境搭建

1.Linux我们已经安装完了

2.安装apache2

1
zzq@ubuntu:~$ sudo apt-get install apache2

2-1.png

2-2.png

 • 安装完之后可以查看下apache2 服务状态
1
zzq@ubuntu:~$ service apache2 status 
 • 如下图所示,正在运行

2-3.png

 • 此时我们查看下IP地址为:192.168.178.135

2-4.png

 • 然后我们用浏览器访问以下这个主机

2-5.png

看到上图所示说明我们的apache服务已经安装完成

2-1.安装apache2与php5的交互模块
1
zzq@ubuntu:~$ sudo apt-get install libapache2-mod-php5

3-1

3-2.png

安装完成!返回如下图所示:

3-3.png

2-2.安装apache2与mysql的交互
1
zzq@ubuntu:~$ sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql

4-1.png

4-2.png

3.安装mysql服务

1
zzq@ubuntu:~$ sudo apt-get install mysql-client mysql-server

4-3.png

此时中间会出现弹窗,让你设置mysql的密码,设置一个密码然后按Tab键跳转到 回车即可

4-4.png

4-5.png

安装完成

4-6.png

4.安装php5

 • 安装php5
1
zzq@ubuntu:~$ sudo apt-get install php5

 • 安装 php5-gd
  1
  zzq@ubuntu:~$ sudo apt-get install php5-gd

 • 安装php5-mysql
1
zzq@ubuntu:~$ sudo apt-get install php5-mysql

至此,Ubuntu下LAMP环境已经设置完毕!


下面我们可以登录下mysql数据库,下面在是在数据库中的一些基本操作

0x01.登录mysql数据库
1
zzq@ubuntu:~$ sudo mysql -u root -p

4-7.png

0x02.查看所有数据库
1
mysql> show databases;

4-8.png

0x03.切换到mysql数据库
1
mysql> use mysql;

4-9.png

0x04.查看mysql数据库中的表
1
mysql> show tables;

4-10.png

0x05.查看表的结构
1
mysql> desc user;

图片.png

0x06.退出数据库
1
mysql> exit;

图片.png